#hound medias

omg
buzzgoldenretrievercwb Buzzgoldenretrievercwb ( @buzzgoldenretrievercwb )
8 0 12:41pm 10/15/2018
Curitiba, Brazil
omg
dobbytheindog Dobby ( @dobbytheindog )
6 0 12:38pm 10/15/2018
Amanora Park Town
omg
the_frenchie_bonny ꧁ 𝓑𝓸𝓷𝓷𝔂 ꧂ ♂ 𝓢𝓹𝓲𝓽𝔃𝓷𝓪𝓶𝓮 𝓢𝓹𝓮𝓬𝓴𝓲 ( @the_frenchie_bonny )
omg
nothing.better.than.a.basset Nothing Better Than a Basset ( @nothing.better.than.a.basset )
3 0 12:37pm 10/15/2018
omg
gesueleprioletti Gesuele Prioletti ( @gesueleprioletti )
8 0 12:37pm 10/15/2018
omg
buttersbrowne Butters ( @buttersbrowne )
7 0 12:37pm 10/15/2018
omg
deardog_oriocenter Deardog Oriocenter ( @deardog_oriocenter )
11 1 12:36pm 10/15/2018
Oriocenter
omg
sofo_the_giant_puppy Sofo the giant puppy ( @sofo_the_giant_puppy )
9 0 12:35pm 10/15/2018
omg
whippetbjorn Bjørn ( @whippetbjorn )
7 0 12:35pm 10/15/2018
omg
elissxa.doodle Ellisxa ( @elissxa.doodle )
4 0 12:33pm 10/15/2018
omg
miss_princess_peyton Peyton the Bluetick Beagle ( @miss_princess_peyton )
13 0 12:33pm 10/15/2018
omg
my_name_is_arhon Arhon ( @my_name_is_arhon )
17 0 12:31pm 10/15/2018
omg
killer_pitbulls01 killer_pitbulls 🐕 ( @killer_pitbulls01 )
19 3 12:27pm 10/15/2018
omg
killer_pitbulls01 killer_pitbulls 🐕 ( @killer_pitbulls01 )
24 2 12:27pm 10/15/2018
omg
killer_pitbulls01 killer_pitbulls 🐕 ( @killer_pitbulls01 )
25 2 12:26pm 10/15/2018
omg
kirkgaiato Kirk Sabino ( @kirkgaiato )
omg
p_therealgemellanza Paolo Paoletto Radina ( @p_therealgemellanza )
21 0 12:23pm 10/15/2018
omg
davidmanfitness 大卫(davidecornicia ( @davidmanfitness )
10 0 12:21pm 10/15/2018
omg
killer_pitbulls01 killer_pitbulls 🐕 ( @killer_pitbulls01 )
25 2 12:20pm 10/15/2018
omg
ciko_the_pomeranian çiko the pomeranianspitz ( @ciko_the_pomeranian )
20 1 12:18pm 10/15/2018
Four Seasons Hotel Tunis
omg
jjjjjjjjeroenb Jeroen Bakker ( @jjjjjjjjeroenb )
99 1 9:59am 10/15/2018